understanding

[ˌʌndəˈstændɪŋ] [ˌʌndərˈstændɪŋ]

n. (对某学科、过程或情况的)了解,认识;(非正式的)协议,谅解;理解,谅解,体谅;理解,看法,解释,意见;思维能力,理解力

adj. 能谅解的,宽容的;有洞察力的,判断力强的

v. 懂,理解,领会;了解,认识到,明了;了解,谅解,体谅(understand 的现在分词)

[ 复数:understandings 比较级:moreunderstanding 最高级:mostunderstanding]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-03-29 03:05:32 2023-03-29 03:00:37 2023-03-29 03:04:58 2023-03-29 04:05:23 2023-03-29 02:29:48 2023-03-29 02:49:20 2023-03-29 02:04:26 2023-03-29 02:05:06 2023-03-29 04:17:19 2023-03-29 04:17:57 2023-03-29 04:04:53 2023-03-29 03:07:35 2023-03-29 03:07:26 2023-03-29 02:51:01 2023-03-29 02:58:39 2023-03-29 03:27:17 2023-03-29 03:14:54 2023-03-29 03:28:32 2023-03-29 02:05:00 2023-03-29 02:15:04