bad

[bæd] [bæd]

adj. 坏的,不好的,令人不悦的;难以接受的,令人遗憾的;粗鲁的,下流的;抱歉的,难过的;质量差的,不合格的;邪恶的,不道德的;顽皮的,不乖的;有病的,疼痛的;腐烂的,变质的;严重的,剧烈的;不明智的,不合适的;不利的,不幸的;拙于,不擅;<美,非正式> 非常好的(比较级badder,最高级baddest);无价值的,伪造的

n. 坏人,坏事

adv. <美,非正式>很,非常;<美,非正式>厉害地

【名】 (Bad)(罗)巴德(人名)

[ 比较级:worse 最高级:worst]

  字母排序
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  G
  H
  I
  J
  K
  L
  M
  N
  O
  P
  Q
  R
  S
  T
  U
  V
  W
  X
  Y
  Z
  2023-05-28 06:00:21 2023-05-28 05:33:10 2023-05-28 05:44:12 2023-05-28 07:35:10 2023-05-28 07:20:26 2023-05-28 06:07:56 2023-05-28 07:38:41 2023-05-28 05:29:28 2023-05-28 05:29:21 2023-05-28 07:23:50 2023-05-28 06:48:44 2023-05-28 06:28:56 2023-05-28 05:47:12 2023-05-28 07:19:24 2023-05-28 06:20:47 2023-05-28 07:46:07 2023-05-28 06:52:40 2023-05-28 07:53:48 2023-05-28 06:51:16 2023-05-28 06:57:44